2009 Weekly Video Sermons

     
  File Name Modified
Download 01. Thi Thiên 90.12-17 ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM - Mục Sư Lê Văn Thái.wmv 1/10/2009 1:54:47 AM
Download 02. I Sử Ký 4.9-10 ƯỚC NGUYỆN CHÍNH ĐÁNG.wmv 1/17/2009 10:53:28 PM
Download 03. Cô-lô-se 3.11-14 HIỆP NHẤT TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG.wmv 1/26/2009 2:04:54 PM
Download 04. Thi Thiên 90.1-12 ĐỜI NGƯỜI.wmv 2/1/2009 2:44:52 PM
Download 05. Nhã Ca 4.7-15 VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC YÊU.wmv 2/8/2009 1:36:04 AM
Download 06. Nhã Ca 7.10-13 NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU.wmv 2/12/2009 2:01:48 PM
Download 07. Nhã Ca 5.2-8 HỮNG HỜ RỒI HỐI TIẾC.wmv 2/23/2009 3:33:20 AM
Download 08. Giăng 8.31-36 TỰ DO THẬT.wmv 2/28/2009 2:26:21 PM
Download 09. Khải Huyền 3.7-13 CÁNH CỬA PHÚC ÂM.wmv 3/4/2009 10:04:04 PM
Download 10. Khải Huyền 3.14-22 THÔNG ĐIỆP CHO HỘI THÁNH NGÀY NAY.wmv 3/15/2009 3:54:48 PM
Download 11. Khải Huyền 4.1-11 NGÔI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.wmv 3/17/2009 7:28:04 AM
Download 12. Khải Huyền 5.1-14 CHIÊN CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.wmv 3/28/2009 2:46:11 PM
Download 14'. Ê-sai 53.3-6 NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA CHÚA.wmv 4/29/2009 11:10:15 PM
Download 14. Lu-ca 19.28-40 ĐÁ SẼ KÊU LÊN.wmv 4/7/2009 4:43:26 AM
Download 15. Rô-ma 14.9 CHÚA SỐNG.wmv 4/29/2009 11:47:07 PM
Download 16. Ma-thi-ơ 20.1-16 HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO TA.wmv 4/30/2009 12:05:12 AM
Download 17. I Cô-rinh-tô 15.58 PHỤC VỤ CHÚA.wmv 4/30/2009 3:25:58 PM
Download 18. Ma-thi-ơ 28.16-20 TẤT CẢ CHO NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU.wmv 5/5/2009 2:11:29 AM
Download 19. Lu-ca 8.1-3 NHỮNG NỮ MÔN ĐỒ CỦA CHÚA GIÊ-XU.wmv 5/17/2009 4:20:00 AM
Download 20. Khải Huyền 6.1-8 BỨC TRANH TỨ MÃ.wmv 5/23/2009 2:46:52 PM
Download 21. Giăng 14 TA ĐI LÀ ÍCH LỢI CHO CÁC NGƯƠI.wmv 5/29/2009 9:49:52 PM
Download 22. II Các Vua 2.1-13 NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHẢI QUA.wmv 6/7/2009 12:37:30 AM
Download 23. I Các Vua 17.1-16 SỰ TIẾP TRỢ DIỆU KỲ.wmv 6/12/2009 3:54:03 AM
Download 24. Sáng Thế Ký 22.1-19 ĐỈNH CAO ĐỨC TIN CỦA ÁP-RA-HAM - MS Nguyễn Tờn.wmv 6/20/2009 5:38:48 PM
Download 25. Lu-ca 15.11-32 NGƯỜI CHA NHÂN TỪ - Lễ Phụ Thân.wmv 6/28/2009 2:50:44 PM
Download 26. I Các Vua 18.16-40 CUỘC ĐỐI ĐẦU SINH TỬ.wmv 7/25/2009 1:18:36 AM
Download 27. Ê-xơ-tê 4.4-17 CƠ HỘI HẦU VIỆC CHÚA - MS Lê Phước Lạc.wmv 8/1/2009 2:59:09 PM
Download 28. I Các Vua 19.1-18 NGÃ LÒNG.wmv 8/1/2009 6:09:59 PM
Download 29. II Cô-rinh-tô 3.3 BỨC THƯ SỐNG.wmv 8/17/2009 12:41:47 AM
Download 30. I Các Vua 19.19-21 NGƯỜI ĐƯỢC GỌI.wmv 8/21/2009 9:11:11 PM
Download 31. Giăng 13.1-17 HÃY RỬA CHÂN CHO NHAU.wmv 9/27/2009 2:33:34 PM
Download 32. Nhã Ca 5.9-6.1 ĐỆ NHẤT TRONG MUÔN NGƯỜI.wmv 8/27/2009 1:20:55 AM
Download 33. Nhã Ca 4.16 LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI TIN KÍNH.wmv 9/10/2009 12:40:34 AM
Download 34. Ma-thi-ơ 5.13 MUỐI CỦA ĐẤT -- Phẩm Hạnh CĐN #1.wmv 9/12/2009 1:11:59 AM
Download 35. Gia-cơ 1.18-21 LỜI -- CN Trường Chúa Nhật.wmv 9/18/2009 2:37:39 AM
Download 36. Thi Thiên 34.15-19 NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN - MS Phan M Tân.wmv 9/26/2009 7:36:22 PM
Download 37. Giăng 6.30-51 BÁNH TRƯỜNG SINH.wmv 10/6/2009 12:01:07 AM
Download 38. Ma-thi-ơ 5.14-16 SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN.wmv 10/10/2009 10:48:09 PM
Download 39. Châm Ngôn 3.1-12 BÍ QUYẾT SỐNG LÂU - MS Lê Phước Lạc.wmv 10/18/2009 1:45:49 PM
Download 40. Ê-sai 6.1-8 NHỮNG ĐIỀU CẦN THẤY - phần 1.wmv 10/24/2009 11:09:57 PM
Download 41. Ê-sai 6.1-8 NHỮNG ĐIỀU CẦN THẤY - phần 2.wmv 10/30/2009 11:47:49 PM
Download 42. Phi-líp 4.4-7 VUI MỪNG TRONG CHÚA.wmv 11/29/2009 2:15:30 PM
Download 43. Ê-sai 5.1-6 BỘI ƠN.wmv 11/13/2009 2:10:31 PM
Download 44. Thi Thiên 100 THÁNH THI CẢM TẠ.wmv 11/21/2009 2:34:05 PM
Download 45. Thi Thiên 103.1-5 BIẾT ƠN CHÚA -- LỄ TẠ ƠN 2009.wmv 11/26/2009 7:08:58 PM
Download 46. Giăng 12.1-8 TRÁI TIM BIẾT ƠN.wmv 12/9/2009 9:48:47 PM
Download 47. Lu-ca 1.26-38 ĐƯA CHÚA VÀO ĐỜI.wmv 12/12/2009 10:21:53 PM
Download 48. Ma-thi-ơ 2.1-12 TÌM CHÚA CỨU THẾ.wmv 12/18/2009 12:38:36 AM
Download 49. Lu-ca 2.8-20 ĐỨC TIN CỦA NHỮNG NGƯỜI CHĂN.wmv 12/26/2009 2:54:34 PM
Download 50'. CHRISTMAS 2009 - I Giăng 4.7-10, 14-16 TÌNH YÊU GIÁNG THẾ.wmv 1/9/2010 4:26:43 PM
Download 50. Ma-thi-ơ 25.14-30 TÍNH SỔ CUỐI NĂM.wmv 1/1/2010 9:19:38 PM
51 object(s)

2009 Weekly Audio Sermons

     
  File Name Modified
Download 01. Thi 90.12-17 UOC NGUYEN DAU NAM - Muc Su Le Van Thai.mp3 1/10/2009 3:08:51 AM
Download 02. I Su 4.9-10 UOC NGUYEN CHINH DANG.mp3 1/17/2009 10:59:22 PM
Download 03. Colose 3.11-14 HIEP NHAT TRONG TINH YEU THUONG.mp3 1/26/2009 6:48:57 PM
Download 04. Thi Thien 90.1-12 DOI NGUOI.mp3 2/6/2009 3:29:15 AM
Download 05. Nha Ca 4.7-15 VE DEP CUA NGUOI DUOC YEU.mp3 2/8/2009 2:52:40 AM
Download 06. Nha Ca 7.10-13 NGON NGU CUA TINH YEU.mp3 2/12/2009 2:16:07 PM
Download 07. Nha Ca 5.2-8 HUNG HO ROI HOI TIEC.mp3 2/23/2009 3:50:27 AM
Download 08. Giang 8.31-36 TU DO THAT.mp3 2/28/2009 3:01:07 PM
Download 09. Khai Huyen 3.7-13 CANH CUA PHUC AM.mp3 3/4/2009 10:25:00 PM
Download 10. Khai Huyen 3.14-22 THONG DIEP CHO HT NGAY NAY.mp3 3/16/2009 2:16:18 AM
Download 11. Khai Huyen 4.1-11 NGOI CUA DUC CHUA TROI.mp3 3/17/2009 7:41:07 AM
Download 12. Khai Huyen 5.1-14 CHIEN CON CUA DUC CHUA TROI.mp3 3/28/2009 2:47:44 PM
Download 14'. Esai 53.3-6 NHUNG VET THUONG CUA CHUA.mp3 4/29/2009 11:31:27 PM
Download 14. Lu-ca 19.28-40 DA SE KEU LEN.mp3 4/7/2009 4:45:21 AM
Download 15. Ro-ma 14.9 CHUA SONG.mp3 4/29/2009 11:53:30 PM
Download 16. Ma-thi-o 20.1-16 HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO TA.mp3 4/30/2009 12:15:02 AM
Download 17. I Co-rinh-to 15.58 PHUC VU CHUA.mp3 4/30/2009 4:04:17 PM
Download 18. Ma-thi-o 28.16-20 TAT CA CHO NGUOI CHUA DUOC CUU.mp3 5/4/2009 3:57:41 PM
Download 19. Lu-ca 8.1-3 NHUNG NU MON DO CUA CHUA GIEXU.mp3 5/17/2009 4:38:40 AM
Download 20. Khai Huyen 6.1-8 BUC TRANH TU MA.mp3 5/23/2009 3:11:57 PM
Download 21. Giang 14 TA DI LA ICH LOI CHO CAC NGUOI.mp3 5/29/2009 10:04:20 PM
Download 22. II Vua 2.1-13 NHUNG CHANG DUONG PHAI QUA.mp3 6/7/2009 12:44:36 AM
Download 23. I Vua 17.1-16 SU TIEP TRO DIEU KY.mp3 6/12/2009 4:09:10 AM
Download 24. Sang 22.1-19 DINH CAO DUC TIN CUA APRAHAM.mp3 6/20/2009 5:59:52 PM
Download 25. Luca 15.11-32 NGUOI CHA NHAN TU.mp3 6/28/2009 3:11:04 PM
Download 26. I Vua 18.16-40 CUOC DOI DAU SINH TU.mp3 7/25/2009 1:17:32 AM
Download 27. Exote 4.4-17 CO HOI HAU VIEC CHUA.mp3 8/1/2009 6:12:55 PM
Download 28. I Vua 19.1-18 NGA LONG.mp3 8/1/2009 9:07:00 PM
Download 29. II Cor 3.3 BUC THU SONG.mp3 8/17/2009 1:09:25 AM
Download 30. I Vua 19.19-21 NGUOI DUOC GOI.mp3 8/21/2009 9:19:41 PM
Download 31. Giang 13.1-17 HAY RUA CHAN CHO NHAU.mp3 9/27/2009 3:22:12 PM
Download 32. Nha Ca 5.9-6.1 DE NHAT TRONG MUON NGUOI.mp3 8/27/2009 1:24:52 AM
Download 33. Nha Ca 4.16 LOI CAU NGUYEN CUA NGUOI TIN KINH.mp3 9/10/2009 12:43:39 AM
Download 34. Mat 5.13 MUOI CUA DAT.mp3 9/12/2009 1:13:54 AM
Download 35. Gia-co 1.18-21 LOI.mp3 9/18/2009 2:55:55 AM
Download 36. Thi 34.15-19 NGUOI CONG BINH SONG BOI DUC TIN - MS Tan.mp3 9/26/2009 7:49:55 PM
Download 37. Giang 6.30-51 BANH TRUONG SINH.mp3 10/6/2009 12:07:37 AM
Download 38. Mathio 5.14-16 SU SANG CUA THE GIAN.mp3 10/10/2009 10:54:22 PM
Download 39. Cham Ngon 3.1-12 BI QUYET SONG LAU - MS Lac.mp3 10/18/2009 1:50:02 PM
Download 40. Esai 6.1-8 NHUNG DIEU CAN THAY.mp3 10/24/2009 11:16:04 PM
Download 41. Esai 6.1-8 NHUNG DIEU CAN THAY p2.mp3 10/30/2009 11:51:11 PM
Download 42. Phi-lip 4.4-7 VUI MUNG TRONG CHUA.mp3 11/29/2009 2:25:40 PM
Download 43. Esai 5.1-6 BOI ON.mp3 11/13/2009 2:12:27 PM
Download 44. Thi Thien 100 THANH THI CAM TA.mp3 11/21/2009 2:50:12 PM
Download 45. Thi Thien 103.1-5 BIET ON CHUA.mp3 11/26/2009 7:26:19 PM
Download 46. Giang 12.1-8 TRAI TIM BIET ON.mp3 12/9/2009 10:04:39 PM
Download 47. Lu-ca 1.26-38 DUA CHUA VAO DOI.mp3 12/12/2009 10:38:07 PM
Download 48. Ma-thi-o 2.1-12 TIM CHUA CUU THE.mp3 12/18/2009 12:54:10 AM
Download 49. Lu-ca 2.8-20 DUC TIN CUA NHUNG NGUOI CHAN.mp3 12/26/2009 2:58:52 PM
Download 50'. Christmas 2009 - I Giang 4.7-10, 14-16 TINH YEU GIANG THE.mp3 1/9/2010 4:29:31 PM
Download 50. Ma-thi-o 25.14-30 TINH SO CUOI NAM.mp3 1/1/2010 8:53:55 PM
51 object(s)