2008 Weekly Video Sermons

     
  File Name Modified
Download 01. Một Khởi Đầu Mới - Mục Sư Lê Văn Thái.wmv 2/10/2008 1:54:56 AM
Download 02. Sức Mới - MS Thái.wmv 2/10/2008 8:01:29 AM
Download 03.Cách Nhìn Mới - MS Thái.wmv 2/10/2008 7:01:00 AM
Download 04. Con Người Mới - MS Thái.wmv 2/15/2008 4:20:01 AM
Download 05. Phước - MS Thái.wmv 2/25/2008 1:32:08 AM
Download 06. Xuân Bốn Mùa - MS Nguyễn Lập Mà.wmv 2/25/2008 8:08:16 PM
Download 07. Bí Quyết Để Hưởng Phước - MS Lê Thế Đinh.wmv 2/25/2008 11:44:17 PM
Download 08. Đổi Mới Càng Ngày Càng Hơn - MS Spencer Sutherland.wmv 3/3/2008 7:55:21 PM
Download 09. Bí Quyết Sống Vui - MS Thái.wmv 3/12/2008 7:29:30 PM
Download 10. Hãy Thuật Lại - CN Truyền Giáo - MS Thái.wmv 3/22/2008 3:26:44 PM
Download 11. Cùng Chúa Ðăng Quang - MS Thái.wmv 4/9/2008 2:41:46 AM
Download 12. Kỷ Niệm Đêm Thương Khó 2008 - Những Chặng Đường Thập Tự.WMV 3/27/2008 12:36:01 PM
Download 13. Nhận Biết Chúa Phục Sinh - MS Thái.wmv 4/14/2008 3:42:35 AM
Download 14.Từ Hoài Nghi Đến Xác Tín - MS Thái.wmv 4/9/2008 1:39:56 AM
Download 15.Tôi Đi Đánh Cá - MS Thái.wmv 4/12/2008 7:17:06 PM
Download 16. Ngươi Yêu Ta Chăng - MS Thái.wmv 4/17/2008 2:08:50 PM
Download 17. Ðại Mạng Lệnh - MS Thái.wmv 4/28/2008 2:51:40 AM
Download 18. Hai Lối Ði Của Cuộc Ðời - MS Thái.wmv 5/2/2008 12:27:13 PM
Download 19. Bi Kịch Của Người Con Cả - MS Thái.wmv 5/9/2008 3:44:59 AM
Download 20. Chữ Hiếu Trong Cơ Ðốc Giáo - LỄ MẪU THÂN - MS Thái.wmv 5/16/2008 6:35:06 PM
Download 21. Ðức Thánh Linh trong Biểu Hiện của Gió & Lửa - LỄ NGŨ TUẦN - MS Thái.wmv 5/27/2008 3:25:42 AM
Download 22. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - #1 Khát Vọng Yêu thương - MS Lê Văn Thái.wmv 5/29/2008 3:03:22 AM
Download 23. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - #2 Trải Nghiệm Trong Tình Yêu - MS Thái.wmv 6/6/2008 1:26:33 AM
Download 24. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 3 Tình Yêu Diệu Kỳ - MS Thái.wmv 6/20/2008 11:11:11 PM
Download 25. Cha Tôi - LỄ PHỤ THÂN - MS Hô-rết.wmv 6/21/2008 3:22:58 PM
Download 26. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 4 Những Chiều Kích Của Tình Yêu - MS Thái.wmv 6/25/2008 1:15:14 AM
Download 27. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 5 Lời Mời Diễm Ái - MS Thái.wmv 7/5/2008 5:35:35 PM
Download 28. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 6 Những Con Chồn Nhỏ - MS Thái.wmv 7/17/2008 12:25:53 AM
Download 29. Nhã Ca - TÌNH YỆU DIỆU KỲ series - # 7 Chúa và Tôi - MS Thái.wmv 7/16/2008 8:15:26 PM
Download 30. KINH THÁNH #1 - Ánh Sáng Cho Ðời - MS Thái.wmv 7/26/2008 3:08:47 PM
Download 31. KINH THÁNH #2 - Làm Theo Lời Chúa - MS Thái.wmv 8/11/2008 3:49:46 PM
Download 32. KINH THÁNH #3 - Tác Động Của Lời Chúa - MS Thái.wmv 8/25/2008 6:44:20 PM
Download 33. Ba Quan Niệm Sống - MS Thái.wmv 9/1/2008 8:24:18 PM
Download 34. Bảy Điều Cần Để Tăng Trưởng - MS Thái.wmv 9/15/2008 8:43:39 PM
Download 35. Khải Huyền 1 - MẠC KHẢI - MS Thái.wmv 9/22/2008 10:39:01 PM
Download 36. Nguoi Ban That - MS Thai.wmv 9/23/2008 9:17:46 PM
Download 37. Khải Huyền 2.1-7 - TÌNH YÊU BAN ĐẦU.wmv 10/14/2008 3:02:29 AM
Download 38. Khải Huyền 2.8-11 - TRUNG TÍN.wmv 10/21/2008 7:51:16 PM
Download 39. Khải Huyền 2.12-17 - ĐỒNG HÓA VỚI THẾ GIAN.wmv 11/1/2008 11:04:22 PM
Download 40. Mathio 19.16-26 - CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU.wmv 10/21/2008 7:54:38 PM
Download 41. I Tes 1.2-10 - BẮT CHƯỚC - MS Nguyễn Lập Mà.wmv 11/3/2008 1:22:52 PM
Download 42. Khải Huyền 2.18-29 CHÚA BIẾT.wmv 3/19/2009 8:38:06 PM
Download 43. Gia-cơ 4.7 THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI MA QUỈ.wmv 11/1/2008 9:56:40 PM
Download 44. Giăng 14.27 BÌNH AN THẬT.wmv 11/5/2008 4:09:13 PM
Download 45. Khải Huyền 3.1-6 THỨC TỈNH.wmv 11/12/2008 3:01:08 AM
Download 46. Lu-ca 17.11-19 CÒN CHÍN NGƯỜI KIA Ở ĐÂU.wmv 11/23/2008 12:12:54 AM
Download 47. Ê-sai 12.1-6 BÀI CA CẢM TẠ.wmv 12/9/2008 8:26:53 PM
Download 48. LỄ TẠ ƠN - THANKSGIVING 2008.wmv 12/9/2008 8:26:20 PM
Download 49. Ê-sai 46. 3-13 HÃY NGHĨ LẠI.wmv 12/11/2008 6:16:39 AM
Download 50. Sáng Thế Ký 3.1-15 ĐẤNG CỨU THẾ.wmv 12/19/2008 3:12:39 AM
Download 51'. Đại Lễ Kỷ Niệm Đức Chúa Jesus Christ Giáng Sinh - Christmas 2008 -- TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN -- Niềm Vui Lớn.wmv 1/3/2009 5:21:31 PM
Download 51. Ma-thi-ơ 1.1-17 GIA PHỔ CHÚA GIÊ-XU.wmv 12/21/2008 2:45:43 PM
Download 52. Lu-ca 2.1-7 MÁNG CỎ.wmv 12/26/2008 1:55:32 AM
Download 53. Ma-thi-ơ 2.13-23 SAU NHỮNG NGÀY THÁNG HUY HOÀNG.wmv 1/4/2009 1:40:39 AM
54 object(s)

2008 Weekly Audio Sermons

     
  File Name Size(KB) Modified Uploaded By
Download 01. Một Khởi Đầu Mới - MS Thái.mp3 8362 2/12/2008 12:33:30 AM QuyHoang
Download 02. Sức Mới - MS Thái.mp3 5609 2/12/2008 2:34:26 AM QuyHoang
Download 03.Cách Nhìn Mới - MS Thái.mp3 5491 2/12/2008 12:17:53 AM QuyHoang
Download 04. Con Người Mới - MS Thái.mp3 6752 2/12/2008 12:26:51 AM QuyHoang
Download 05. Phước - MS Thái.mp3 5152 3/3/2008 4:30:12 PM QuyHoang
Download 06. Xuân Bốn Mùa - MS Mà.mp3 8650 3/3/2008 4:41:55 PM QuyHoang
Download 07. Bí Quyết Để Hưởng Phước - MS Đinh.mp3 7917 3/3/2008 4:49:16 PM QuyHoang
Download 08. Đổi Mới Càng Ngày Càng Hơn - MS Sutherland.mp3 6286 3/11/2008 12:31:21 PM QuyHoang
Download 09. Bí Quyết Sống Vui - MS Thái.mp3 5814 3/28/2008 10:53:44 PM QuyHoang
Download 10. Hãy Thuật Lại - MS Thái.mp3 7750 3/28/2008 11:01:48 PM QuyHoang
Download 11. Cùng Chúa Đăng Quang - MS Thái.mp3 8186 4/17/2008 8:12:17 PM QuyHoang
Download 12. Kỷ Niệm Đêm Thương Khó 2008 - MS Thái.mp3 4413 4/18/2008 1:02:13 AM QuyHoang
Download 13. Nhận Biết Chúa Phục Sinh 2008 - MS Thái..mp3 7491 4/18/2008 3:03:36 AM QuyHoang
Download 14. Từ Hoài Nghi Đến Xác Tín - MS Thái..mp3 8148 4/18/2008 3:11:04 AM QuyHoang
Download 15. Tôi Đi Đánh Cá - MS Thái..mp3 9076 4/18/2008 4:35:25 AM QuyHoang
Download 16. Ngươi Yêu Ta Chăng - MS Thái..mp3 8255 4/18/2008 8:31:11 PM QuyHoang
Download 17. Ðại Mạng Lệnh - MS Thái.mp3 9469 6/6/2008 1:08:12 PM QuyHoang
Download 18. Hai Lối Ði Của Cuộc Ðời - MS Thái.mp3 11098 6/6/2008 1:17:25 PM QuyHoang
Download 19.Bi Kịch Của Người Con Cả - MS Thái..mp3 7626 6/6/2008 2:33:20 PM QuyHoang
Download 20. Chữ Hiếu Trong Cơ Ðốc Giáo - LỄ MẪU THÂN - MS Thái.mp3 6239 6/6/2008 2:47:24 PM QuyHoang
Download 21. Ðức Thánh Linh Trong Biểu Hiện của Gió & Lửa - MS Thái.mp3 8669 6/6/2008 5:07:45 PM QuyHoang
Download 22. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 1 Khát Vọng Yêu Thương - MS Thái.mp3 7158 6/6/2008 6:04:16 PM QuyHoang
Download 23. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 2 Trải Nghiệm Trong Tình Yêu - MS Thái.mp3 11338 7/28/2008 8:58:22 PM QuyHoang
Download 24. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 3 Tình Yêu Diệu Kỳ - MS Thái.mp3 9153 7/28/2008 9:12:34 PM QuyHoang
Download 25. Cha Tôi - LỄ PHỤ THÂN - MS Hô-Rếp.mp3 5879 7/28/2008 9:27:03 PM QuyHoang
Download 26. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 4 Những Chiều Kích Của Tình Yêu - MS Thái.mp3 11383 7/29/2008 1:34:12 AM QuyHoang
Download 27. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 5 Lời Mời Diễm Ái - MS Thái.mp3 10187 7/29/2008 9:36:46 AM QuyHoang
Download 28. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 6 Những Con Chồn Nhỏ - MS Thái.mp3 11336 7/29/2008 9:46:59 AM QuyHoang
Download 29. Nhã Ca - TÌNH YÊU DIỆU KỲ series - # 7 Chúa Và Tôi - MS Thái.mp3 9767 7/29/2008 10:13:56 AM QuyHoang
Download 30. Ánh Sáng Cuộc Ðời - MS Thái.mp3 7809 7/29/2008 10:25:03 AM QuyHoang
Download 31. KINH THÁNH #2 - Làm Theo Lời Chúa - MS Thái.MP3 7992 9/10/2008 10:01:58 PM Administrator
Download 32. KINH THÁNH #3 - Tác Động Của Lời Chúa - MS Thái.MP3 11426 9/10/2008 10:08:35 PM Administrator
Download 33. Luca 10.25-37 BA QUAN NIEM SONG.wma 20466 11/3/2008 3:31:11 PM Christ First
Download 34. BAY DIEU CAN DE TANG TRUONG.mp3 10377 11/3/2008 3:42:43 PM Christ First
Download 35. KH 1 MAC KHAI.mp3 16731 11/3/2008 3:54:16 PM Christ First
Download 36. Gi 15.12-17 NGUOI BAN THAT.mp3 20210 11/3/2008 4:16:35 PM Christ First
Download 37. Khai Huyen 2.1-7 TINH YEU BAN DAU.mp3 16963 11/3/2008 4:41:15 PM Christ First
Download 38. KH 2.8-11 TRUNG TIN.mp3 19792 11/3/2008 5:03:19 PM Christ First
Download 39. KH 2.12-17 DONG HOA VOI THE GIAN.mp3 20183 11/3/2008 5:35:38 PM Christ First
Download 40. Mathio 19.16-26 - CON THIEU MOT DIEU.mp3 23470 11/3/2008 5:47:44 PM Christ First
Download 41. I Tes 1.2-10 - BAT CHUOC - Ms Ma.mp3 26704 11/3/2008 6:59:59 PM Christ First
Download 42. KH 2.18-29 CHUA BIET.mp3 24635 12/7/2008 1:51:58 PM Christ First
Download 43. Gia-co 4.7 THAI DO DOI VOI MA QUI.mp3 14766 11/3/2008 7:23:32 PM Christ First
Download 44. Giang 14.27 BINH AN THAT.mp3 12376 11/5/2008 4:36:13 PM Christ First
Download 45. Khai Huyen 3.1-6 THUC TINH.mp3 14795 11/12/2008 4:15:08 AM Christ First
Download 46. Lu-ca 17.11-19 CON CHIN NGUOI KIA O DAU.mp3 19896 12/7/2008 2:04:40 PM Christ First
Download 47. Esai 12.1-6 BAI CA CAM TA.mp3 20002 12/7/2008 2:17:43 PM Christ First
Download 48. LE TA ON - THANKSGIVING 2008.mp3 39517 12/7/2008 2:54:38 PM Christ First
Download 49. E-sai 46. 3-13 HAY NGHI LAI.mp3 33665 12/31/2008 5:17:34 AM Christ First
Download 50. Sang 3.1-15 DANG CUU THE.mp3 33045 12/31/2008 4:23:40 PM Christ First
Download 51'. LE GS 2008 - Tin Mung Cho Muon Dan.mp3 55997 1/7/2009 1:25:30 PM Christ First
Download 51. Mat 1. 1-17 GIA PHO CHUA GIE-XU.mp3 18302 12/31/2008 4:38:08 PM Christ First
Download 52. Lu-ca 2.1-7 MANG CO.mp3 20726 12/31/2008 4:53:29 PM Christ First
Download 53. Mat 2.13-23 SAU NHUNG NGAY THANG HUY HOANG.mp3 31297 1/10/2009 2:27:28 AM Christ First
54 object(s)