Loạt bài giảng - Các Tiên Tri Vĩ Đại của Đức Chúa Trời

 
Đào Nhiệm (Giô-na 1)  - CN 11/4/10
Ăn Năn (Giô-na 2) -- CN 18/04/10
Vâng Phục (Giô-na 3) -- CN 4/25/10
Giận Dỗi (Giô-na 4) -- 05.02.2010

 

 

 Tùy chọn/Option: Xem hoặc nghe tại VietChristian / Watch or listen at VietChristian

 


SỰ TIẾP TRỢ DIỆU KỲ (I Các Vua 17:1-16)

CUỘC ĐỐI ĐẦU SINH TỬ (I Các Vua 18:16-40) -- June 28, 09

NGÃ LÒNG (I Các Vua 19:1-18) -- CN 26/07/09

Người Được Gọi (I Các Vua 19:19-21) -- CN 8/9/09

Năm Mới - Tư Duy Mới (II Các Vua 5:1-27) -- Jan 10, 2010

 

KỶ NIỆM ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM - 2009 -- Những Chặng Đường Phải Qua (II Vua 2:1-13)

Chữa Lành (II Các Vua 2:19-22) -- Jan 17, 2010

 

 

 NAN ĐỀ & GIẢI PHÁP (II Các Vua 4.1-7) -- Jan 17,2010

THẤY (II Các Vua 6:8-23) - 2/31/10

 


 
Part 1
Những Điều Cần Thấy (Ê-sai 6:1-8) - phần 1 -- CN 10/24/2009
 
Part 2
Những Điều Cần Thấy (Ê-sai 6:1-8) - phần 2 -- CN 10/24/2009