Loạt bài SỨ VỤ CỦA TÍN NHÂN - Giăng 15

 
 
   1. Làm Nhành Nho Để Sanh Bông Trái   (c.1-8)
   2. Làm Môn Đồ Để Vâng Giữ Điều Răn  (c.9-11) 
   3. Làm Con Cái Để Yêu Thương         (c.12-13) 
   4. Làm Bạn Hữu Để Tương Thông      (c.14-15) 
   5. Làm Sứ Giả Để Được Sai Phái        (c.16-17)
   6. Làm Đầy Tớ Để Được Tôi Luyện     (c.18-25)
   7. Làm Chứng Nhân Để Bày Tỏ          (c.26-27)  
 
 SỨ VỤ TÍN NHÂN #1. Làm Nhành Nho Để Sanh Bông Trái (Giăng 15:1-8)  -- CN Jul 11, 2010
 
SỨ VỤ TÍN NHÂN #2. Làm Môn Đệ Để Vâng Giữ Điều Răn  (Gi 15:9-11)
  
Sứ Vụ Tín Nhân 3 - Làm Con Cái Để Yêu Thương (Giăng 15:12-13) -- CN 08/08/10
 
Sứ Vụ Tín Nhân 4 - Làm Bạn Hữu Để Tương Thông (Giăng 15:14-15) -- Aug15,10
 
SỨ VỤ TÍN NHÂN #5 - Làm Sứ Giả Để Được Sai Phái (Giăng 15:16-17)   -- Aug 15, 2010
 
SỨ VỤ TÍN NHÂN #6 - Làm Đầy Tớ Để Được Tôi Luyện (Giăng 15:18-25)  -- Aug 29, 2010

SỨ VỤ TÍN NHÂN #7 - Làm Chứng Nhân Để Bày Tỏ (Giăng 15:26-27)  -- Sep 05, 2010