Loạt bài NGÔI LỜI - Series on LOGOS


Loạt bài NGÔI LỜI -1.  LỜI HẰNG SỐNG (Giăng 1:1-5) - MS Lê Văn Thái -- Nov 27,11

Loạt bài NGÔI LỜI -2.  LỜI SỰ SÁNG (Giăng 1:6-13) - MS Lê Văn Thái -- Dec 04, 11
 
Loạt bài NGÔI LỜI -3.  LỜI NHẬP THỂ (Giăng 1:14-18) - TĐ Lê Hoàng Thái An -- Dec 11, 11
 
Loạt bài NGÔI LỜI -4.  LỜI CỨU CHUỘC (Giăng 1:19-34) - MS Lê Văn Thái -- Dec 18, 11