Loạt bài giảng NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU - The Parables of Jesus series

 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: BỐN LOẠI ĐẤT (Math 13:1-9,18-23) - Mục sư Lê Văn Thái -- 10/05/14
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: LÚA MÌ & CỎ LÙNG (Math 13:24-30, 36-43) - Mục sư Lê Văn Thái -- 10/12/14
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: HẠT CẢI (Math 13:31-32) - Mục sư Lê Văn Thái -- 10/19/14
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: ĐIỀU QUÝ NHẤT (Math 13:44-46) - Mục sư Lê Văn Thái -- 10/26/14
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: TÍNH SỔ (Math 25:14-30) - Mục sư Lê Văn Thái -- 12/28/14
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: THA THỨ (Math 18:21-35) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/04/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: ƠN LẠ LÙNG (Math 20:1-16) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/11/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: NÓI & LÀM (Math 21:28-32) - Mục sư Lê Văn Thái -- 01/18/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: CÂU CHUYỆN VƯỜN NHO (Math 21:33-46) - Mục sư Lê Văn Thái - 1/25/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: TIỆC CƯỚI (Math 22:1-14) - Mục sư Lê Văn Thái - 02/08/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: HÃY TỈNH THỨC (Math 25:1-13) - Mục sư Lê Văn Thái -- 03/01/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: HẠT GIỐNG NẨY MẦM (Mác 4:26-29) - Mục sư Lê Văn Thái -- 03/08/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN (Lu-ca 10:25-37) - Mục sư Lê Văn Thái -- 03/15/2015
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: KHI CÁI CHẾT ĐẾN BẤT NGỜ (Lu-ca 12:13-21) - Mục sư Lê Văn Thái -- 03/22/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: SẴN SÀNG CHỜ ĐÓN CHÚA (Lu-ca 12:35-48) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/12/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: CƠ HỘI CUỐI CÙNG (Lu-ca 13:6-9) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/19/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: MẤT ĐIỀU QUÝ NHẤT (Lu-ca 14:15-24) - Mục sư Lê Văn Thái -- 04/26/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: TÌM CHIÊN (Lu-ca 15:1-7) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/03/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: ĐỒNG BẠC LẠC MẤT (Lu-ca 15:8-10) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/24/2015
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: CƠ-ĐỐC NHÂN VỚI TIỀN BẠC (Lu-ca 16:1-13) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/31/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: HAI CẢNH ĐỜI (Lu-ca 16:19-31) - Mục sư Lê Văn Thái -- 06/07/2015
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: BỀN LÒNG CẦU NGUYỆN (Lu-ca 18:1-8) - Mục sư Lê Văn Thái -- 06/14/15
 
DỤ NGÔN CỦA CHÚA GIÊ-XU: CẬY MÌNH HAY CẬY CHÚA (Lu-ca 18:9-14) - Mục sư Lê Văn Thái -- 06/28/15