Loạt bài giảng BƯỚC ĐI TRONG CHÚA - Walking in the Lord series

 
BƯỚC ĐI TRONG TÌNH YÊU (Ê-phê-sô 5:1-2) - Mục sư Lê Văn Thái -- 05/19/15
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ THÁNH KHIẾT (Ê-phê-sô 5:3-7) - Mục sư Lê Văn Thái -- 07/26/15
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG (Ê-phê-sô 5:8-14) - Mục sư Lê Văn Thái -- 08/02/15
 
BƯỚC ĐI TRONG SỰ KHÔN NGOAN (Ê-phê-sô 5:15-21) - Mục sư Lê Văn Thái -- 08/09/15