Loạt bài theo Ê-phê-sô 1:3-14 -- BÀI CA ÂN PHƯỚC

 
 
(Ê-phê-sô 1:3-14)
 
Ân Phước Thiên Thượng (c.3)
Được Chọn bởi Đức Chúa Cha (c.4-6)
Được Chuộc bởi Đức Chúa Jesus (c.7-12)
Được Chứng bởi Đức Chúa Thánh Linh (c.13-14)
 
 
Bài Ca Ân Phước 1 - ÂN PHƯỚC THIÊN THƯỢNG (Ê-phê-sô 1:3) -- Thầy Thái An -- Oct 16, 2011
 
Bài Ca Ân Phước 2 - ĐƯỢC CHỌN BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI (Ê-phê-sô 1:4-6) -- MS Lê Văn Thái -- Oct 23, 2011
 
Bài Ca Ân Phước 3 - ĐƯỢC CỨU CHUỘC BỞI ĐẤNG CHRIST (Ê-phê-sô 1:7-12) -- MS Lê Văn Thái -- Oct 30, 2011
 
Bài Ca Ân Phước 4 - ĐƯỢC ẤN CHỨNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH (Ê-phê-sô 1:13-14) -- MS Lê Văn Thái -- Nov 13, 2011