Loạt bài giảng "Trong Trường Cầu Nguyện Với Đấng Christ"

 
 
 

TrườngCầuNguyện#1. NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CẦU NGUYỆN (Ma-thi-ơ 7:7-11) - Mục sư Lê Văn Thái

 

CHA THIÊN THƯỢNG (Ma-thi-ơ 6:9a) -- Mục Sư Lê Văn Thái -- Father's day Jun 19, 11

 
Bài Cầu Nguyện Chung #2 - DANH CHA (Ma-thi-ơ 6:9b)
 
Bài Cầu Nguyện Chung #3 - NƯỚC CHA (Ma-thi-ơ 6:10a)
 
Bài Cầu Nguyện Chung #4 - Ý CHA (Ma-thi-ơ 6:10b) -- Aug 14,11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #5 - LƯƠNG THỰC MỖI NGÀY (Ma-thi-ơ 6:11) -- Aug 28,11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #6. THA THỨ (Ma-thi-ơ 6:12) - MS Lê Văn Thái - 9/11/11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #7. SỰ CÁM DỖ VÀ ĐIỀU ÁC  (Ma-thi-ơ 6:13a) - MS Lê Văn Thái - 9/25/11
 
Bài Cầu Nguyện Chung #8. LỜI KẾT (Ma-thi-ơ 6:13B) - MS Lê Văn Thái - 10/2/11
 
 
Bài Cầu Nguyện Chung #9. HÃY CẦU NHƯ VẦY (Ma-thi-ơ 6:9-13) - MS Lê Văn Thái - 10/9/11
 
TrườngCầuNguyện#11. TƯƠNG GIAO MẬT THIẾT (Ma-thi-ơ 6:5-8) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#12. NGƯƠI MUỐN TA LÀM CHI CHO NGƯƠI (Mác 10:46-53) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#13. CẦU NGUYỆN TRONG ĐỨC TIN (Mác 11:22-24) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#14. CẦU NGUYỆN & THA THỨ (Mác 11:25-26) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#15. CẦU NGUYỆN TRONG TINH THẦN KHIÊM HẠ (Lu-ca 18:9-14) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#16. HAI ĐIỀU CẦN YẾU ĐỂ CẦU NGUYỆN LINH NGHIỆM (Giăng 15:7) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#17. CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA JESUS (Giăng 14:13-14) - Mục sư Lê Văn Thái
 
coming soon
TrườngCầuNguyện#18. CẦU NGUYỆN TRONG VÂNG PHỤC (Ma-thi-ơ 26:36-44) - Mục sư Lê Văn Thái
 
TrườngCầuNguyện#19. ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN (Mác 1:35) - Mục sư Lê Văn Thái