MỘT KHỞI ĐẦU MỚI - Cao Nguyên

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

4/14/2008 3:15:57 AM
Gravatar
Total Posts 8

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI - Cao Nguyên

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
 
Thánh Linh cảm động lòng con
Rao truyền danh Chúa qua vài vần thơ
Thơ văn không điệu, không vần
Người xem miễn chấp, ước mong lòng này!
Nhiều lần ngồi ngẫm nghĩ suy,
Vì đâu nên nỗi, con chiên lìa bầy?
Chiên con tản lạc mọi nơi
Khát khao tìm kiếm một nơi phụng thờ.
Phải chăng ý Chúa định rồi
Mới cho cớ sự thế này xảy ra?
Nhớ ngày mừng Chúa Giáng Sinh
Anh em nhóm lại tìm cầu ý Cha,
Đồng tâm hiệp ý mỗi nhà
Bốn phương, tám hướng tỏa ra đi tìm.
Một lòng cầu nguyện với Cha
Cho tìm được chỗ, thỏa lòng khát khao.
Đông-Tây-Nam-Bắc phương nào?
Lên non, xuống biển nơi nào ý Cha?
Diệu kỳ ơn Chúa lạ lùng
Soi đường dẫn lối chỉ trong ba ngày.
Chương trình Chúa vạch sẵn rồi
Dự bị tôi tớ, dắt chăn con mình
Đầu năm đến thờ phượng Ngài
Cùng Hội Thánh Mỹ, niềm vui dâng trào.
Chúa cho mọi sự vẹn toàn
Hội Thánh Chúa mở tại vùng P.B. (*)
 
 

Tháng 1/2008
- Cao Nguyên -
 
 
(*) P.B. là Pacific Beach