Bà Có Biết? (Phỏng tác: Sông Cửu)

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

4/5/2008 8:21:36 PM
Gravatar
Total Posts 8

Bà Có Biết? (Phỏng tác: Sông Cửu)

Bà Có Biết?
   
 
Mary, bà có biết?
Ngày đứa trẻ lớn lên sẽ đi trên nước?
 
Mary, bà có biết?
Người con trai bà đồng trinh sinh ra
Sẽ cứu nhiều con trai con gái khác trên đất.
 
Bà có biết?
Người con ấy, khiến bà thành người mới trung trinh tiết liệt
Sẽ giải phóng bà khỏi tội lỗi quỉ ma áp bức
 
Bà có biết?
Trẻ thơ bà bỗng dưng cưu mang
Sẽ gọi bão tố sấm rền chấm dứt. . .
 
Bà có biết?
Hài nhi ấy sẽ làm người mù được thấy
Người điếc được nghe
Người què được nhảy
Người câm được nói
Và người chết được sống lại . . .
 
Mary, bà có biết?
Người con ấy là Chúa của vạn vật
Mà Thượng Đế đã dựng lên
Là Vua của muôn vua
Là Chúa của muôn chúa
Là Đấng tự hữu – hằng hữu !
 
Mary, bà có biết?
Bà là người nữ  vinh hạnh nhất
Bởi khi bà hôn mặt Hài Nhi
Là bà đựơc hôn lên Thượng Đế Ngôi Hai
Con Một của Đức Chúa Trời!
 
Ôi! Vinh quang ngàn đời - Mary!
 
(Phỏng tác theo “Did She Know”
của Kenny Rogers và Wynonna Judd.
 
Sông Cửu 
 
___________________
  
 
Did She Know?
 
  
Mary, did you know?
That your baby boy will one day walk on water?
 
Mary, did you know?
That your baby boy will save our sons and daughters?
 
Did you know?
That your baby boy has come to make you new? This child that you’ve delivered will soon deliver you.
 
Did you know?
That your baby boy will calm a storm with His hand?
 
Did you know?
That your baby boy will give sight to
The blind will see
The deaf will hear
The dumb will speak
And the dead will live again. . .
 
Mary, did you now?
That your baby boy will one day rule the nations
 
 
Mary, did you now?
And when you kiss your little baby
You’ve kissed the face of God.
 
Kenny Rogers & Wynonna Judd.