NIỀM TIN (Tác giả: Sông Cửu)

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

3/11/2008 4:05:03 PM
Gravatar
Total Posts 8

NIỀM TIN (Tác giả: Sông Cửu)

Thánh Kinh chép:
 
“Nến ngươi nghe tiếng phán của Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước sẽ giáng xuống trên ngươi; Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngòai đồng ruộng. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào”
                                               Phục Truyền 28: 2-6
 
   
Niềm Tin
 
“Kính tặng qúy tôi, con Chúa
 vào mùa gặt 2008”
 
Niềm Tin đã đáp số
Cho vấn nạn cuộc đời
Tối tăm không sợ hãi
Cay đắng không đổi dời
 
Tình yêu Chúa soi lối
Xán-lạn đường con đi
Mặc trần gian tội lỗi
Ý chí càng kiên trì
 
Theo Chúa đi đường hẹp
Vượt cám dỗ yêu tinh
Gian nan tràn hạnh phúc
Thương khó càng quang vinh
 
Bạn ơi! Vững niềm tin
Vác thập tự đời mình
Theo tình yêu Cứu Chúa
Đón mùa xuân an bình!
 
 
Sông Cửu