TỰ DO TRONG CHÚA - Sông Cửu

Người chăm sóc vườn: Nhà thơ Sông Cửu

10/13/2008 7:07:39 PM
Gravatar
Total Posts 27

TỰ DO TRONG CHÚA - Sông Cửu

TỰ DO TRONG CHÚA
“Galati 5:1-6”
 
 
Ðấng Christ giải thoát chúng ta
Ra khỏi bao cảnh can qua cuộc đời
Chớ quên ơn Ðức Chúa Trời
Nghe theo cám dỗ vẽ vời Sa-tan
 
Luật nầy, lệ nọ lăng nhăng
Cắt bì – không cắt nhì nhằng lôi thôi
Là bỏ ân điển mất rồi
Không kính Chúa chẳng yêu người công minh
 
Phao-Lô giảng giải chân tình
Môn đồ yêu Chúa sửa mình khắc ghi.
Theo gương người Ga-La-Ti
Mở rộng nước Chúa thời kỳ Thiên ân
 
Môn đồ trung tín Việt nam
Một lòng theo Chúa chân thành tôn vinh
Hợp nhau chung giữ niềm tin
Trong Ðấng Cứu Thế thoả tình tự do
 
September 20, 2008
Sông Cửu