DƯỠNG LINH

 

Đức Chúa Giê-xu đã trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước: “Người ta sống không phải chỉ nhờ lương thực mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” để phản bác lời cám dỗ “biến sỏi đá thành cơm” theo khuynh hướng duy vật của quỷ vương (Phục Truyền 8:3, Ma-thi-ơ 4:3-4). Người ta cần thực phẩm để nuôi dưỡng phần thân xác thể nào thì cũng cần Lời Chúa để nuôi dưỡng phần tâm linh thể ấy.

Trang Dưỡng Linh này nhằm đáp ứng nhu cầu thiêng liêng đó của mỗi chúng ta.

Nội dung gồm có: